SERVIZOS QUE OFRECEMOS

TELÉFONO 24 HORAS PARA EMERXENCIAS


COMUNIDADE EN LIÑA


ÁREA ECONÓMICA

 • Estudio específico da Comunidade (renegociando as condicións cos provedores existentes ou buscando novas opcións), co fin de reducir gastos

 • Contabilización dos ingresos e gastos da Comunidade

 • Confección e presentación de contas anuais e detalle delas

 • Elaboración do orzamento anual. Distribución de cotas segundo orzamento

 • Cálculo das cotas de constitución, fondo de reserva e derramas

 • Emisión de recibos e remesas

 • Lectura de contadores individuais de auga quente e calefacción, e xestión do seu cobro

 • Confección e presentación dos modelos de Facenda correspondentes

 • Control, xestión e reclamación amigable de cobro dos recibos pendentes

 • Redacción e presentación gratuíta de Demanda de Proceso Monitorio ata 2.000 euros

 • Busca de fondos (subvencións para tellados, fachadas, ventás, ascensores…)


ÁREA ADMINISTRATIVA

 • Obtención e rexistro oficial do Libro de Actas. Tramitación e obtención do NIF da Comunidade

 • Confección e remisión de convocatorias a xuntas, tanto ordinarias coma extraordinarias, e asistencia a elas

 • Arquivo e custodia da documentación da Comunidade


ÁREA DE XESTIÓN E CONSERVACIÓN

 • Tramitación dos sinistros perante as compañías de seguros. Seguimiento e control ata a súa total resolución

 • Xestión e control das avarías no edificio


AVISO LEGAL