AVISO LEGAL

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS. En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: BEATRIZ VALCÁRCEL CASTEDO, con NIF núm. 36.142.327-N, con despacho aberto na rúa Miguel de Cervantes, núm. 34 Entresollado Dereita, de Lugo. (En diante FINCAS VAL).

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso dos Sites de FINCAS VAL atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO SITE: O sitio Web de FINCAS VAL proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, ferramentas, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a FINCAS VAL, e aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Site.

A devandita responsabilidade exténdese ao rexistro que for necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste Rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer del un uso dilixente e confidencial.

4. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de novas) que FINCAS VAL ofrece a través do seu Site e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de FINCAS VAL, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

FINCAS VAL resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran axeitados para a súa publicación. En calquera caso, FINCAS VAL non será responsable das opiniones expresadas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas.

5. PROTECCIÓN DE DATOS: FINCAS VAL cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica, e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, Xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o USUARIO poida solicitar a FINCAS VAL, fará saber ao USUARIO da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Do mesmo xeito, FINCAS VAL informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico, e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: FINCAS VAL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos o lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS: FINCAS VAL resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu Site, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través del coma a forma na que estos aparezan presentados ou localizados no seu Site.

8. EMPREGO DE COOKIES: FINCAS VAL poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu Site. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por FINCAS VAL, sen que isto prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

9. LIGAZÓNS: No caso de que no Site se dispuxeran ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, FINCAS VAL non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou otros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: FINCAS VAL resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Site e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

11. XENERALIDADES: FINCAS VAL perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu Site exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: FINCAS VAL poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre FINCAS VAL e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Lugo.POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

1. POLÍTICA E CLÁUSULAS DE PRIVACIDADE. Esta declaración ten como finalidade informar aos usuarios da Política xeral de Privacidade e Protección de Datos Persoais seguida por FINCAS VAL. Esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan cubrir algún formulario onde se recaben datos de carácter persoal, sen prexuízo do indicado na “Cláusula de Privacidade” aplicable a cada formulario concreto.

2. USO E TRATAMIENTO DOS DATOS. FINCAS VAL ten plena conciencia do uso e tratamento que se debe dar aos datos persoais que se poidan requirir ou que se poidan obter dos usuarios nas súas páxinas web co fin de xestionar os servizos ofrecidos ou para remitirlles comunicacións comerciais de produtos ou servizos que poidan resultar do seu interese.

3. SEGREDO E SEGURIDADE DOS DATOS. FINCAS VAL comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e o seu deber de gardalos, e adoptará as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, de acordo co establecido polo RLOPD. Non obstante, FINCAS VAL non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede Internet e polo tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

4. USO DE COOKIES. A Web FINCAS VAL utiliza cookies. A cookie é un pequeno arquivo de texto que o servidor do sitio web ubica no disco duro do equipo do usuario para recoller datos estatísticos sobre a súa navegación no site e permitir a visualización de contidos publicitarios. Non conteñen datos persoais. O usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar a instalación de cookies ou suprimilas unha vez finalice a súa navegación no sitio Web. Non obstante, FINCAS VAL aconsella e agradece que se active a aceptación de cookies para poder obter datos máis precisos que permitan mellorar o contido e adaptalo ás preferencias do usuario. FINCAS VAL non se responsabiliza de que a desactivación das cookies poida impedir o bo funcionamiento das páxinas Web.

5. SUSCRICIÓN E REXISTRO. No caso de que vostede decida suscribirse, solicitaránselle unha serie de datos persoais imprescindibles coa finalidade de xestionar os produtos ou servizos solicitados (nome, apelidos, correo electrónico, enderezo postal, etc.). Igualmente, poderáselle requerir que achegue voluntariamente unha serie de datos complementarios destinados a labores de información e comercialización de ofertas, servizos ou actividades relacionadas con eles e limitados ás actividades e servizos de FINCAS VAL.

6. VERACIDADE DA INFORMACIÓN. Os usuarios responderán, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, sendo responsables de comunicar calquera modificación neles, e quedando FINCAS VAL exenta de cualquera tipo de responsabilidade a este respecto. FINCAS VAL resérvase o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

7. ACCESO AOS DATOS. Ningún terceiro alleo aos responsables anteriormente mencionados poderá acceder en ningún caso directamente aos seus datos persoais sen o seu consentimento expreso para cada ocasión, agás os considerados responsables do tratamento, que precisan acceder para prestar o servizo de xestión ou desenvolvemento da actividade.

8. DEREITOS DO USUARIO. Os usuarios teñen recoñecidos e poderán exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante comunicación escrita aos enderezos indicados en cada caso ou aos que se mencionan no punto 1, identificándose e concretando a súa solicitude, e achegando fotocopia do DNI ou documento equivalente. Igualmente poden enviar un correo electrónico ao enderezo fincasval.comunidades(arroba)hotmail.com. Por favor, teña en conta o procedemento do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, no seu artigo 25, aos efectos de exercer os seus dereitos.

9. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS. FINCAS VAL, en virtude da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, en ningún caso remitirá publicidade e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial aos usuarios sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento. Do mesmo xeito, tampouco remitirá mensaxes non solicitados nin consentidos previamente, nin enviarán cadeas de mensaxes electrónicas non solicitadas nin previamente consentidas.

10. BAIXA DE COMUNICACIÓNS EN FORMATO ELECTRÓNICO. FINCAS VAL informa aos usuarios que, no caso de ter solicitado o envío de mensaxes comerciais ou alertas en formato electrónico, poderán darse de baixa deste tipo de comunicacións seguindo as instrucións indicadas en cada caso ou comunicándoo a fincasval.comunidades(arroba)hotmail.com.